hr en de

Djelatnosti

U okviru svog poslovanja Modillion d.o.o. obavlja sljedeće usluge:

Poslovi projektiranja i poslovi koji prethode projektiranju:

Za uspješnost cjelokupnog projekta i investicije od presudnog značaja je kvalitetna analiza mogućnosti izgradnje građevine na pojedinoj lokaciji, kvalitetna valorizacija Investitorovog projektnog zadatka te nadasve kvalitetna i obostrana komunikacija s Investorom u svim fazama„ stvaranja“ projekta i izrade projektne dokumentacije. Niže su navedene aktivnosti i poslovi vezani uz projektiranje:

 • planiranje i analiza mogućnosti izgradnje i investiranja.
 • urbanistička analiza lokacija, provjera investitorovog projektnog zadatka, izrada programskih skica.
 • Izrada idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja.
 • Izrada arhitektonskih idejnih, glavnih i izvedbenih projekata.
 • Izrada građevnih projekata; projekata instalacija i krajobraznih projekta.
 • Izrada projekata unutarnjeg uređenja.
 • Usluga funkcije Glavnog projektanta pri izradi projektne dokumentacije.
 • Izrada troškovnika radova.
 • Izrada 3D vizualizacija projekata i izrada fotomontaža.
 • Suradnja pri ishođenju lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, posebnih uvjeta i potvrda nadležnih javnopravnih tijela.
 • Izrada etažnih elaborata.

Organizacijski Modillion djeluje kao radna jezgra koja , prema specifičnosti pojedinog projektnog zadatka, okuplja stručni tim stalnih i provjerenih poslovnih suradnika koji je u mogućnosti kvalitetno odgovoriti potrebama najsloženijih investicijskih programa.

Poslovi stručnog nadzora građenja:

Stručni nadzor nad izvedbom radova građevine  provodi se sukladno Zakonu o gradnji i pratećih propisa. Provedba stručnog nadzora sastoji se od niza aktivnosti kojima se osigurava građenje u skladu s građevinskom dozvolom te  glavnim i izvedbenim projektom. Uz zakonom propisane aktivnosti kroz stručni nadzor vršimo i sve dodatne radnje koje su potrebne za informiranje investitora, optimizaciju i praćenje troškova gradnje , ovisno o dogovoru s investitorom:

 • Uvođenje izvođača radova u posao.
 • Praćenje ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova te informiranje Naručitelja o eventualnim kršenjima istog.
 • Praćenje tijeka izvođenja radova s tehničkog i financijskog aspekta s redovitim tjednim pisanim izvještavanjem Naručitelja o stanju izvedenih radova s obzirom na ugovorene količine, cijene, kvalitetu i rokove, kao i o operativnoj problematici s prijedlogom poduzimanja odgovarajućih mjera.
 • Nadzor nad kvalitetom izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, uz kontinuiranu kontrolu svih dokaza kvalitete pribavljenih od strane izvođača radova.
 • Kontrola izvršenja terminskog plana, interveniranje i pribavljanje dokaza u slučaju odstupanja od plana.
 • Kontrolu adekvatnosti raspoloživih resursa gradilišta/izvođača.
 • Kontrola izmjera izvedenih radova, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova te potpisivanje građevinske knjige i dnevnika.
 • Suradnja u pripremi tehničkog pregleda građevine.
 • Kontrola  okončanog obračuna i provedba primopredaje radova, uključujući izradu potrebnih zapisnika.

Poslovi vođenja projekata:

Adekvatna i kvalitetna priprema je osnovni preduvjet za provedbu građevinskog projekta na optimalan način. Uključivanjem građevinskog Voditelja projekta u ranoj fazi projekta omogućava se pripremu projektnog zadatka prema stvarnim uvjetima, tehničkim ograničenjima, financijskom aspektu i rokovima. Projektnim zadatkom koji je izrađen detaljno prema željama investitora te prema realnim mogućnostima, bitno se skraćuju rokovi za projektiranje i ishođenje dozvola. Također, natječajna dokumentacija za gradnju izrađuje se sukladno projekcijama konačnog troška čime se izbjegavaju višestruke korekcije troškovnika i projektne dokumentacije. Poznavanje tržišta građevinskih izvođača i materijala osigurava uključivanje najkvalitetnijih ponuditelja u natječaje za gradnju. Tijekom gradnje koordiniraju se svi sudionici (projektanti, nadzorni inženjeri i izvođači) kako bi se osigurao puni doprinos projektu svih sudionika te njihovo zajedničko djelovanje. Niže je naveden popis aktivnosti koje Voditelj projekta vrši:

 • Izrada projektnog zadatka u suradnji s investitorom.
 • Provedba aktivnosti vezanih za izradu projektne dokumentacije (provedba natječaja za projektiranje, izrada Ugovora za projektiranje, koordinacija različitih struka u projektnom timu)
 • Koordinacija aktivnosti vezanih za ishođenje dozvola za gradnju.
 • Komunikacija s javnopravnim tijelima i komunalnim poduzećima oko izvedbe infrastrukturnih priključaka.
 • Priprema natječajne dokumentacije za gradnju, prikupljanje ponuda , prijedlog odabira izvođača, suradnja pri izradi  Ugovora o građenju.
 • Prijava gradilišta nadležnim tijelima u ime investitora.
 • Vođenje projekta tijekom izgradnje: kontrola dinamičkog plana gradnje te njegovo praćenje, vođenje gradilišnih koordinacija, savjetovanje investitora oko eventualnih sporova s pojedinim sudionicima gradnje.
 • Financijsko praćenje tijeka građenja.
 • Koordinacija aktivnosti vezanih za otklanjanje nedostataka.
 • Organizacija primopredaje objekta.