hr en de

O nama

Modillion d.o.o. djeluje kao projektantsko-konzultantska tvrtka sa uredom u Zagrebu, Zagrebačka cesta 143a te sa sjedištem u Rudeškoj cesti 179. Tvrtka je osnovana 2013. godine.

Naše primarne djelatnosti su usluge arhitektonskog projektiranja građevina (zgrade stambene, poslovne, turističke i javne namjene, uključujući vođenje projekata tijekom cjelokupnog procesa, od faze analiza i idejnih rješenja, preko izrade kompletne projektne dokumentacije, pa do ishođenja potrebnih dozvola za gradnju), te vođenje stručnog nadzora.

Kod projektiranja pratimo sva suvremena promišljanja arhitekture, koristimo nove materijale i tehnologiju gradnje, ciljamo na uštedu energije, sve sa naglaskom na trajnu estetsko-materijalnu vrijednost građevine. Vjerujemo da svaki projekt koji nam je povjeren zaslužuje individualan pristup i puni kreativni angažman našeg projektantskog tima. Naš cilj je postignut jedino ako je u radu na projektu ostvareno uzajamno povjerenje s Naručiteljem, a konačnim rezultatom su zadovoljni i Naručitelj i naš projektantski tim.

Ponosni smo na sve naše projekte, posebice one koji su u upravo u fazi realizacije. Vjerujemo da kontinuirano izrađivani i realizirani projekti pokazuju ustrajnost i kvalitetu našeg rada, kao i trajnu usmjerenost ka ostvarivanju naših ideja, uz sve izazove koje proces projektiranja i građenja donosi. Naš projektantski tim je uhodan i iskusan, a sa našim stalnim vanjskim suradnicima smo imamo kvalitetnu i drugoročnu suranju punu povjerenja.

Stambene i stambeno - poslovne zgrade

Trgovačke i poslovne zgrade

Turističko - ugostiteljske zgrade

Javne zgrade